VZDELANIE

2020 - 2023
Metódy korektívnej práce s klientom v kontexte výchovy a vzdelávania - podľa SUR

2015

Trénerka programu ART (Aggression Replacement Training

2014
Základné cviky, hlavné princípy metódy spirálnej stabilizácie - SM systém

2013
Trénerka Duluhského modelu práce s páchateľmi násilia  

2011 
Supervízorka v pomáhajúcich profesiách  

2006 
Terapeutka vykonávajúca Filiálnu terapiu (terapia zameraná na rozvoj rodičovských zručností)  

2006
Skúška v odbore štátnej služby - 2.11/práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina, oddelenie sociálno – právnej ochrany detí a sociálnej kurately – funkcia odborného radcu  

2005
PhD., Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce P. P. Gojdiča v Prešove

2004
Výcvik v poradenstve pre oblasť závislostí  

2003
PhDr.  v odbore Sociálna práca, Trnavská univerzita v Trnave

2002
Lektorka - Príprava lektorov pre vzdelávanie v oblasti predchádzania všetkých foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie    

1997
Mgr. v odbore Sociálna práca, Univerzita Komenského v Bratislave

PRAX

 • členka sociálnej a zdravotnej komisie na VÚC Žilina za odbornú verejnosť, supervízorka
 • sociálna pracovníčka, odborná garantka sociálnych služieb Poradensko – tréningového centrum Náruč Čadca, poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva, práca s deťmi CAN/CSA, vykonávanie preventívnych aktivít v MŠ, ZŠ, SŠ a iné činnosti sociálnej práce
 • mentorovanie psychologičiek a sociálnych pracovníčok Orgánov sociálno-právnej ochrany a kurately pre Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny 
 • lektorovanie participujúcich pracovníkov SR pre MPSVaR Bratislava
 • príprava vzdelávania pre pracovníkov v sociálnej oblasti v rámci aktivity „Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoja ľudských zdrojov“ pre Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava
 • lektorka CAN/CSA pre odbory sociálnych vecí pre Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava
 • odborná garantka programu pre kontinuálne vzdelávanie „Práca s týranými a zanedbávanými deťmi pre MŠVVaŠ SR, Metodické centrum Bratislava 
 • pedagogická činnosť (externá) – v predmetoch sociálno - právna ochrana detí, sociálna kuratela - prevencia, sociálna práca s rodinou, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava
 • vykonávanie primárnej prevencie na školách pre študentov a žiakov v regióne Kysúc
 • školiace aktivity pre profesionálov pracujúcich s deťmi, mládežou a ohrozenými rodinami
 • supervízia pre fyzické osoby a organizácie
 • pedagogická činnosť (externá) – v predmetoch sociálno - právna ochrana detí a sociálna kuratela, sociálna práca s rizikovým klientom, Katolícka univerzita Ružomberok
 • sociálna pracovníčka v stálej štátnej službe, sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti deťom s nariadenou ústavnou výchovou v Žilinskom kraji, realizácia pestúnskej starostlivosti a osvojenia v SR a medzištátneho osvojenia, UPSVaR Žilina
 • sociálna kurátorka pre mládež - lektorka primárnej prevencie a edukácie mládeže na ZŠ a SŠ, Krajský úrad Žilina
 • štátny zamestnanec - inšpekcia a kontrola prvostupňových rozhodnutí vo veciach dávok sociálnej pomoci, sociálnej kurately pre mládež, odborný radca, Krajský úrad, Žilina